Miras Hukuku Kapsamında Hangi Davalar Açılır

Miras Hukuku Kapsamında Hangi Davalar Açılır

Miras Hukuku Davaları Nelerdir

Miras hukuku, miras ile ilgili işlemlerin yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlayan bir hukuk dalıdır. Miras bırakanın ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi halinde arkada bıraktığı gayrimenkuller, borç, alacak, menkul, değerli eşyalar vb. yasal mirasçıları ve atanmış mirasçılar tarafından paylaşılır. Yasal mirasçılar hukuken miras hakkı olan mirasçılardır. Atanmış mirasçılar ise miras sahibi tarafından atanan mirasçılardır. Eğer muris, miras üzerinde saklı payı olan mirasçıların hakkına tecavüz edecek şekilde tasarrufta bulunursa miras hukuku davaları kapsamında bunun iptali için tenkis davası açılabilir. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/miras-avukati.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Miras Sözleşmesinin İptali Davaları

Miras hukuku kapsamında açılan davaların başında tenkis davaları gelmektedir. Özellikle saklı payı ihlal edilen mirasçılar hak kaybını önlemek için tenkis davası açarak ihlal edilen haklarını talep edebilirler. Bunun dışında miras istihkak davaları da sıkça açılan miras davaları arasında yer alır. Bu davalar mirasçıların hak talep edenlere karşı hakkını korumak üzere açılan davalardır. Eğer miras bırakan hayatta iken mal kaçırmaya yönelik olarak bazı tasarruflarda bulunmuş ise mirasçılar bunun iptaline yönelik muris muvazaası tapu tescil ve iptali davası açabilirler. Miras sözleşmesi veya vasiyetname ile mirastan men edilen bir mirasçı mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası açma hakkına sahiptir. Miras bırakanın ölmesi halinde veraset belgesi çıkarılır. Veraset belgesinde bulunmaya hakkı olduğu halde belgede yer almayan ya da bu belgede olması gerektiğini iddia eden mirasçılar veraset belgesinin iptali davası açabilirler. Miras sözleşmesinin iptali içinde miras hukuku kapsamında dava açılabilir. Miras sözleşmesinin iptali davaları sözleşmeden doğan ihtilafların giderilmesine yönelik açılan davalardır. Miras hukuku davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardır. Miras paylaşımı ile ilgili yaşadığınız problemlerle ilgili hangi davayı açmanız gerektiği ile ilgili olarak www.latifcembaran.com sayfayı ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.